Algemene Voorwaarden en Verwerking Persoonsgegevens

Algemene Voorwaarden van Yourwebpro

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Yourwebpro, zijnde alle activiteiten aangeboden op de domeinnaam: yourwebpro.nl, heeft verricht of zal verrichten voor natuurlijke personen en rechtspersonen (“de opdrachtgever”), tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, indien schriftelijk door Yourwebpro en de opdrachtgever overeengekomen.
 3. Indien een bepaling van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn dan blijven de overige artikelen van toepassing. In dat geval heeft Yourwebpro het recht om daarvoor in de plaats te stellen een – voor de opdrachtgever niet onredelijk bezwarende – bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 4. In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging of de schriftelijke overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging of de schriftelijke overeenkomst opgenomen bepalingen.
 5. Yourwebpro behoudt te allen tijde het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de nieuwste versie van de Algemene Voorwaarden op: https://yourwebpro.nl/algemene-voorwaarden.
 6. De toepasselijkheid van eventuele Algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Yourwebpro gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Yourwebpro verrichtte handelingen.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met Yourwebpro verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Yourwebpro en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Yourwebpro en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door Yourwebpro gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 1 maand, tenzij anders aangegeven.
 2. Yourwebpro is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 1 maand, aan Yourwebpro wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Yourwebpro zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Yourwebpro niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Werkzaamheden die niet in de offerte zijn opgenomen, maar wel moeten worden uitgevoerd, hetzij door noodzaak, hetzij door een aanvullend verzoek van opdrachtgever zullen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Als dit geval zich voordoet zal opdrachtgever daarover van tevoren worden geïnformeerd. Verzuim door Yourwebpro om opdrachtgever te informeren heeft geen invloed op de betalingsverplichting van opdrachtgever.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. De overeenkomst kan slechts tot stand komen doordat opdrachtgever per email, of indien door Yourwebpro verzocht schriftelijk per post, akkoord gaat met een schriftelijke offerte of schriftelijk aan opdrachtgever medegedeelde prijs.
 2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Yourwebpro van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 3. Facturering van overeengekomen onderhoudskosten gebeurt per kwartaal vooraf, tenzij anders overeengekomen. Facturering van domeinnamen en webhosting gebeurt jaarlijks vooraf, tenzij anders overeen gekomen. Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
 4. Een maand na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd, tenzij een hostingpakket met onderhoudsverplichting is afgesloten.
 5. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

Artikel 5. Uitvoering van werkzaamheden

 1. Yourwebpro zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Yourwebpro de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. Yourwebpro heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Deze derden kunnen, indien zij door de opdrachtgever rechtstreeks worden aangesproken, beroep doen op de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.
 3. Als opdrachtgever zijn redelijke verplichtingen en medewerking en/of in de planning opgenomen verplichtingen niet nakomt wordt de verplichting van Yourwebpro tot het uitvoeren van werkzaamheden automatisch opgeschort. Opdrachtgever en Yourwebpro maken in dat geval een nieuwe planning ter vervanging van de in de offerte opgenomen planning.
 4. Binnen dertig dagen na voltooiing van de werkzaamheden door Yourwebpro heeft opdrachtgever de gelegenheid om op- of aanmerkingen voor een revisieronde aan te leveren. De op- of aanmerkingen moeten in één keer in één document of e-mail worden geleverd. Daarbij bestaat geen recht op toevoeging van nieuwe of andere functionaliteiten die geen onderdeel van de overeenkomst uitmaken. Indien opdrachtgever niet aan de in dit lid omschreven verplichting voldoet is Yourwebpro gerechtigd op- of aanmerkingen niet te verwerken, althans de extra kosten die gemoeid zijn met het in meerdere tijdvakken aanpassen van het resultaat van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening te brengen tegen het gebruikelijke tarief van Yourwebpro.
 5. Tenzij anders vermeld is bij de werkzaamheden niet inbegrepen het technisch onderhoud van de website. In dat geval dient separaat tussen opdrachtgever en Yourwebpro een onderhoudscontract overeengekomen te worden.
 6. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft Yourwebpro het recht de opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Yourwebpro hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
 7. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. Yourwebpro vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 8. Websites worden gerealiseerd op basis van de open source content management systemen Prestoshop, WordPress of Joomla. Tenzij anders is overeengekomen worden websites gerealiseerd in de op het moment van start technische realisatie stabiele versie van het in de offerte vermelde open source systeem. Toekomstige updates van het open source systeem, thema’s en of plugins zijn niet inbegrepen binnen de opgestelde offerte of opdracht en worden indien gewenst aanvullend begroot. In bepaalde hostingpakketten zijn voornoemde updates indien vermeld wel inbegrepen.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Yourwebpro aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Yourwebpro worden verstrekt.
 2. Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via Yourwebpro die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
 3. Yourwebpro mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 7. Hosting

 1. Opdrachtgever kan de hosting van zijn website bij Yourwebpro onderbrengen. Yourwebpro biedt daarvoor een aantal pakketten aan. Wat van de pakketten verwacht mag worden is in de offerte omschreven. In aanvulling of ter inkadering daarvan geldt het in dit artikel bepaalde.
 2. De verschuldigde vergoeding voor de hosting wordt per offerte of in een email aan opdrachtgever kenbaar gemaakt. De vergoeding is jaarlijks bij vooruitbetaling verschuldigd.
 3. Hosting wordt uitsluitend als abonnement aangeboden met een opzegtermijn van één maand. Opzegging is uitsluitend mogelijk tegen het einde van een kalendermaand.
 4. Yourwebpro garandeert nadrukkelijk geen uptime van de hosting. Evenmin garandeert Yourwebpro een maximale hersteltermijn voor de hosting in het geval van een storing of noodzakelijk onderhoud.
 5. De door Yourwebpro verstrekte login-gegevens voor de opdrachtgever zijn strikt persoonlijk en mogen niet met derden worden gedeeld.
 6. Als een gebruikersnaam en/of wachtwoord ter beschikking zijn gesteld, is de opdrachtgever zelf te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuze van veilige alternatieve wachtwoorden en verantwoordelijk voor het geheimhouden van de gebruikersnaam en/of wachtwoord. Opdrachtgever vrijwaart Yourwebpro voor aanspraken van derden uit hoofde van deze bepaling.
 7. Tenzij anders overeengekomen is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het regelmatig maken van een backup van zijn gegevens (website en mail). Uitzondering is het Pro Website Hosting pakket, waar reguliere backup standaard is. Yourwebpro is niet aansprakelijk voor eventueel dataverlies in welke vorm en door welke oorzaak dan ook, tenzij anders overeengekomen.
 8. Indien opdrachtgever de hosting elders wenst onder te brengen werkt Yourwebpro mee aan de verhuizing van de domeinnaam.
 9. E-mailadressen worden voor opdrachtgever op verzoek aangemaakt. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het koppelen van deze adressen aan het e-mailprogramma van zijn keuze op het apparaat van zijn keuze.
 10. Indien geen limieten zijn overeengekomen over het gebruik of verbruik van resources (zoals, maar niet uitsluitend, het aantal GB aan opslag, dataverkeer, etc.) is dit gebruik gebonden aan redelijke grenzen. Excessief gebruik dat niet als normaal gebruik van een WordPress website kan worden aangemerkt valt niet binnen het hostingpakket. Hetzelfde geldt voor websites met extreem hoge traffic. Of sprake is van excessief gebruik is aan Yourwebpro om te bepalen. Yourwebpro is gerechtigd om in het geval van excessief gebruik extra daadwerkelijke kosten, vermeerderd met administratiekosten, in rekening te brengen of de beschikbaarheid van resources tot normale proporties te beperken. Na vruchteloze schriftelijke waarschuwing van opdrachtgever om zijn gebruik te beperken is Yourwebpro gerechtigd de overeenkomst op te zeggen. Er is in dat geval sprake van een tekortkoming van de opdrachtgever, zoals bedoeld in artikel 8, tweede lid.
 11. Indien Opdrachtgever meer verbruikt dan is overeengekomen, brengt Yourwebpro redelijke kosten voor deze overschrijding in rekening.

Artikel 8. Duur en beëindiging

 1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een looptijd van 12, 24 of 36 maanden. Deze contracten worden na de looptijd  elk jaar stilzwijgend verlengd, met een geldende opzegtermijn van 3 maanden.
 2. Yourwebpro kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Yourwebpro gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 3. Yourwebpro heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Yourwebpro niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Yourwebpro zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Yourwebpro kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

 1. Alle aan Yourwebpro verstrekte goederen worden aan Opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.
 2. Alle door Yourwebpro ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Yourwebpro voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.
 3. Alle door Yourwebpro ontworpen websites worden eigendom van de Opdrachtgeven na opleveren van de website.
 4. Alle door Yourwebpro ontwikkelde logo’s en andere grafische ontwerpen (flyers, posters, banners, icons en alle andere grafische ontwerpen, zowel voor web als voor print) blijven eigendom van Yourwebpro , tenzij anders overeengekomen.
 5. Yourwebpro verleent uitdrukkelijk geen (sub)licentie voor foto’s en andere content die niet door opdrachtgever zijn aangeleverd, maar wel door Yourwebpro op de website zijn geplaatst. Foto’s en content die door Yourwebpro op de website zijn geplaatst dient opdrachtgever binnen twee weken na levering te vervangen of verwijderen van de website en bijbehorende servers. Yourwebpro is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik van deze foto’s en andere content.
 6. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste rechten voor werken die hij zelf aanlevert.
 7. Opdrachtgever ontvangt sublicenties voor het gebruik van plugins op zijn website wanneer dat nodig is. Sublicenties voor plugins zijn geldig voor de duur van de overeenkomst. Bij of na het einde van de overeenkomst kunnen de sublicenties komen te vervallen.
 8. Opdrachtgever mag (op eigen risico) wijzigingen aan de code van de website aanbrengen. Dit geldt nadrukkelijk niet voor de code van eventuele plugins als de betreffende sublicentie dat niet toestaat.
 9. Opdrachtgever mag de licentie op de code van de website niet verkopen of anderszins overdragen, behalve in het geval de gehele onderneming waar de website bij hoort wordt verkocht of anderszins wordt overgedragen. Het verstrekken van sublicenties voor de code van de website of enig ander werk waar onder het eerste en/of derde lid een licentie voor is verkregen is in alle gevallen niet toegestaan.
 10. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Yourwebpro te alle tijde gerechtigd om zijn / haar naam op of bij het werk en op de geleverde website te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen, zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Yourwebpro openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Yourwebpro en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
 2. De aansprakelijkheid van Yourwebpro zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte in dat betreffende jaar of nog in rekening te brengen.

Artikel 11. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Yourwebpro gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. Yourwebpro is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Yourwebpro geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 12. Diverse bepalingen

 1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen de overige algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Yourwebpro heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 13. Privacy

 1. Persoonsgegevens worden door Yourwebpro slechts gebruikt voor de aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. Daarbij zijn de privacy bepalingen van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie) van toepassing.
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Yourwebpro verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Yourwebpro is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Verwerking Persoonsgegevens van Yourwebpro

Indien Yourwebpro bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens Verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van verwerkersovereenkomsten van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 1. Algemeen

 1. De begrippen die in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend. Deze Bijlage kwalificeert als een verwerkersovereenkomst als bedoeld in artikel 28 AVG. 
 2. Yourwebpro biedt Opdrachtgever de mogelijkheid om de Dienst af te nemen, waarbij Yourwebpro bij de uitvoering van de Dienst voor en ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens kan Verwerken. Bij deze Verwerking van Persoonsgegevens kan Opdrachtgever worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien Opdrachtgever de Persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij Verwerkt als Verwerker. Yourwebpro vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de Opdrachtgever Persoonsgegevens Verwerkt) de rol van Verwerker of subverwerker.

Artikel 2. Doeleinden van de Verwerking

 1. Yourwebpro verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens te Verwerken. De Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst alsmede voor de duur daarvan, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
 2. Yourwebpro zal de Persoonsgegevens niet voor enig ander doel Verwerken dan zoals door Opdrachtgever is vastgesteld. Opdrachtgever zal Yourwebpro op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bijlage zijn genoemd.
 3. Yourwebpro heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens. Yourwebpro neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.
 4. Yourwebpro Verwerkt in opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens, met dien verstande dat deze geen bijzondere Persoonsgegevens, Burgerservicenummers dan wel gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten betreffen, zoals bijvoorbeeld de volgende standaard categorieën:
  • NAW-gegevens;
  • telefoonnummers;
  • e-mailadressen;
  • IP-adressen;
  • en andere mogelijke categorieën van niet bijzondere Persoonsgegevens.
 5. Deze Persoonsgegevens hebben betrekking op de in dit artikellid bepaalde categorieën Betrokkenen. De Betrokkenen betreffen:
  • personen die gebruik maken van de Dienst;
  • bezoekers van de website;
  • personen die e-mail ontvangen van of verzenden aan Opdrachtgever;
  • personen die opgenomen worden door Opdrachtgever in haar e-mailadressenboek binnen de door Yourwebpro beschikbaar gestelde webmailomgeving;
  • personen die Persoonsgegevens in een contactformulier invullen;
  • personen die Persoonsgegevens ter Verwerking ter beschikking stellen aan Opdrachtgever;
  • en andere mogelijke categorieën Betrokkenen wiens Persoonsgegevens middels de Dienst worden Verwerkt.

Artikel 3. Verplichtingen Yourwebpro

 1. Ten aanzien van de in artikel 2 van deze Bijlage genoemde Verwerkingen zal Yourwebpro zorgdragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het Verwerken van Persoonsgegevens door Yourwebpro vanuit diens rol.
 2. Yourwebpro zal Persoonsgegevens en andere gegevens Verwerken die door of namens de Opdrachtgever aan Yourwebpro zullen worden aangeleverd en op basis van schriftelijke instructies van Opdrachtgever.
 3. Yourwebpro zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Bijlage.
 4. De verplichtingen van Yourwebpro die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens Verwerken onder het gezag van Yourwebpro .
 5. Yourwebpro zal Opdrachtgever in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Opdrachtgever in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.
 6. Yourwebpro zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, de noodzakelijke medewerking verlenen bij het nakomen van diens plichten conform de AVG, waaronder mede doch niet uitsluitend diens beveiligingsplicht, de meldplicht datalekken, het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling en een voorafgaande raadpleging bij de toezichthouder bij een Verwerking met een hoog risico. De door Yourwebpro redelijkerwijs gemaakte of te maken kosten in verband met de voornoemde medewerking zullen door Opdrachtgever worden vergoed.

Artikel 4. Doorgifte van Persoonsgegevens

 1. Yourwebpro Verwerkt Persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie. Opdrachtgever geeft Yourwebpro daarnaast toestemming voor de Verwerking van Persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
 2. Yourwebpro zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of welke landen het gaat.

Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid

 1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving. De toegestane Verwerkingen zullen door Yourwebpro worden uitgevoerd binnen een (semi-)geautomatiseerde omgeving.
 2. Yourwebpro is louter verantwoordelijk voor de Verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
 3. Voor alle overige Verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door Opdrachtgever, Verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan Yourwebpro zijn gemeld, Verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Yourwebpro niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze Verwerkingen rust uitsluitend bij Opdrachtgever.
  Opdrachtgever staat te allen tijde in voor de rechtmatigheid van deze Verwerkingen en dat zijn systemen en infrastructuur te allen tijde adequaat beveiligd zijn.
 4. Het is aan Opdrachtgever om te beoordelen of Yourwebpro afdoende garanties biedt met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de Verwerking aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of enige andere toepasselijke wet- en regelgeving voldoet en de bescherming van de rechten van Betrokkenen voldoende zijn gewaarborgd.
 5. Opdrachtgever staat te allen tijde ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot Verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.
 6. Opdrachtgever staat te allen tijde ervoor in dat er bij het gebruik van de Diensten geen bijzondere Persoonsgegevens, Burgerservicenummers dan wel gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten worden Verwerkt, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.
 7. Onverminderd de overige rechten van Yourwebpro , vrijwaart Opdrachtgever Yourwebpro van eventuele schade, aanspraken van derden en door toezichthouders opgelegde boetes, indien Opdrachtgever in strijd handelt met deze Bijlage en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of enige andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 6. Inschakelen van derden of onderaannemers

 1. Opdrachtgever verleent Yourwebpro hierbij een algemene toestemming om bij de Verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen. Op verzoek van Opdrachtgever zal Yourwebpro Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers.
 2. Yourwebpro heeft het recht om veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van subverwerkers door te voeren. Yourwebpro zal Opdrachtgever inlichten over de beoogde veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van subverwerkers, waarbij Opdrachtgever de mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen bezwaar te maken. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend.
  Indien Opdrachtgever geen bezwaar maakt binnen de genoemde termijn van twee weken, dan wordt Opdrachtgever geacht ermee in te stemmen.
 3. Indien Opdrachtgever binnen de termijn als bedoeld in het vorige artikellid bezwaar maakt, dan zullen beide partijen zich inspannen om in goed overleg tot een redelijke oplossing te komen. Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over het voornemen van Yourwebpro , dan is Yourwebpro gerechtigd om de betreffende nieuwe Yourwebpro in te schakelen en is Opdrachtgever gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de nieuwe subverwerker ingeschakeld wordt.
 4. Yourwebpro zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Opdrachtgever en Yourwebpro zijn overeengekomen. Yourwebpro staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.

Artikel 7. Beveiliging

 1. Yourwebpro zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten Verwerkingen van Persoonsgegevens, vooral als gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
 2. Yourwebpro treft de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zoals die voortvloeien uit de meest recente versie van het Informatiebeveiligingsbeleid zoals is gepubliceerd op https://www.antagonist.nl/downloads/informatiebeveiligingsbeleid.
 3. Yourwebpro kan wijzigingen aanbrengen in de getroffen beveiligingsmaatregelen indien dat naar haar oordeel noodzakelijk is om een passend beveiligingsniveau te blijven bieden.
 4. Yourwebpro staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Yourwebpro zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de uitvoeringskosten van de beveiligingsmaatregelen, de aard, omvang en de context van de Verwerkingen, de doeleinden en het beoogd gebruik van de Dienst, de verwerkingsrisico’s en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van Betrokkenen die zij gezien het beoogd gebruik van de Dienst mocht verwachten, niet onredelijk is.
 5. De omschreven beveiligingsmaatregelen bieden, naar het oordeel van de Opdrachtgever, rekening houdend met de in lid 3 van dit artikel genoemde factoren een op het risico van de Verwerking van de door hem gebruikte of verstrekte Persoonsgegevens afgestemd beveiligingsniveau.
 6. Opdrachtgever stelt enkel Persoonsgegevens ter Verwerking aan Yourwebpro ter beschikking, indien Opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 8. Meldplicht

 1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins Verwerkte gegevens) zal Yourwebpro , zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of Betrokkenen zal informeren of niet. Yourwebpro spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.
 2. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Yourwebpro meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel Betrokkenen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.
 3. De meldplicht behelst voor Yourwebpro in ieder geval het melden aan Opdrachtgever van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:
  • wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
  • wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
  • wat de (voorgestelde) oplossing is;
  • wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;
  • wat de contactgegevens voor de opvolging van de melding zijn;
  • wie geïnformeerd is (zoals Betrokkene zelf, Opdrachtgever, toezichthouder).

Artikel 9. Afhandeling verzoeken van Betrokkenen

 1. In het geval dat een Betrokkene een verzoek over zijn Persoonsgegevens richt aan Yourwebpro , zal Yourwebpro het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever en de Betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Opdrachtgever hulp nodig heeft van Yourwebpro voor de uitvoering van een verzoek van een Betrokkene, zal Yourwebpro hieraan meewerken en kan Yourwebpro hiervoor kosten in rekening brengen.

Artikel 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Op alle Persoonsgegevens die Yourwebpro ingevolge deze Bijlage voor Opdrachtgever Verwerkt, rust een geheimhoudingsplicht van Yourwebpro jegens derden. Yourwebpro zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot Betrokkenen herleidbaar is.
 2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:
  • voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of
  • indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of deze Bijlage; of
  • indien er een wettelijke verplichting en/of een rechterlijk bevel bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken; of
  • ten aanzien van derden waaraan – met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 – Persoonsgegevens in hun hoedanigheid als subverwerker worden verstrekt.

Artikel 11. Audit

 1. Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Bijlage.
 2. Deze audit vindt uitsluitend plaatst nadat Opdrachtgever de bij Yourwebpro aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Yourwebpro aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Bijlage door Yourwebpro . De door Opdrachtgever geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Opdrachtgever, eens per jaar plaats.
 3. Yourwebpro zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.
 4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
 5. De redelijke kosten voor de audit worden door de Opdrachtgever gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door Opdrachtgever zullen worden gedragen.

Artikel 12. Duur en opzegging

 1. De Bijlage is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
 2. De Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.
 3. Partijen mogen deze Bijlage alleen wijzigen met wederzijdse instemming.
 4. Na beëindiging van de Bijlage vernietigt Yourwebpro de van Opdrachtgever ontvangen Persoonsgegevens onverwijld, tenzij Partijen overeenkomen dat Yourwebpro deze Persoonsgegevens aan Opdrachtgever zal terugbezorgen dan wel Yourwebpro wettelijk verplicht is tot het bewaren van deze Persoonsgegevens. Yourwebpro kan eventuele kosten die zij maakt in het kader van het vernietigen en/of het terugbezorgen van Persoonsgegevens aan Opdrachtgever in rekening brengen bij Opdrachtgever.